Emperyalizm; bir devletin veya ulusun, başka devletleri siyasi, askeri, ekonomik, kültürel, dini, sanatsal, fikir ile egemenliği altına alarak, yayılmasıdır. Bu bir işgal veya sömürgeleştirme halidir. Emperyalizme “sömürgeleştirme” denilse de, tam anlamı ile öyle değildir. Çok farklı boyutları vardır. Her yüzyılda emperyalizm farklı şekilde ortaya çıkmış, çıkmaktadır.

Sömürgeleştirme daha çok Coğrafi keşiflerle ortaya çıkmıştır. 1400 yılları sonunda Coğrafi keşifler ve sömürgeleştirmeler başladı. 18. Ve 19. Yüzyıllarda Batılıların sömürgecilik, kolonileşme anlayışı ve hareketleri ile hızla devam etti.

Emperyalist devletlerin kendi sınırları dışında otoritesini göstermesi bir emperyalist harekettir. Emperyalizm, bir devletin veya ulusun başka devletleri maddi, manevi anlamda değerlerini değiştirmesi, zenginliklerini almasıdır.

Sadece kapitalist devletler emperyalist veya sömürgeci değildir. Komünist devletler, faşist devletler, imparatorluklarda emperyalisttir ve de sömürgecidir. Bu yönetimler, rejimler dünyayı kendi aralarında anlaşarak, paylaşmışlardır.

İmparatorluklar, işgallerle emperyalizmi, sömürgeleştirmeyi gerçekleştirmişlerdir.

Kapitalistler tam anlamı ile bir emperyalist, sömürücü asalaklardır. Şu anda da tüm dünyayı sömürgeleştirme ve emperyalizmi uygulamaktadırlar. Bu sömürgeleştirmeden, milyonlarca insan ölmekte, katledilmektedir!

Komünistler tam anlamı ile bir işgalcidir, zorbadır, katliamcıdır, sömürücüdür. 1991 yılı öncesinde 50 taneden fazla ülkede anarşi, şiddet, terör ile milyonlarca insanı katlederek, komünist rejimi devlet sistemi yapmışlardır. Ülkeleri ve milletleri sömürerek, perişan etmişlerdir.

Faşizmde işgalcidir. Başkalarına diğer katil sapkın rejimler gibi yaşam hakkı tanımamaktadır. Emperyalisttirler. Sömürgecidirler.

1991 yılı öncesi SSCB Rusya, TARİH SÜRECİNDE VE ŞİMDİ ABD, İNGİLTERE, FRANSA, ALMANYA, İTALYA, HOLLANDA, ÇİN, JAPONYA, İSPANYA, PORTEKİZ VE KUZEY AVRUPA ÜLKELERİ EMPERYALSİT VE SÖMÜRGECİ ÜLKELERDİR.

Bu ülkeler başka ülkeleri silah zoru, ordularla işgal edip, emperyalizmi, sömürüyü, sömürgeleştirmeyi insanların iliklerine kadar uygulamışlardır.

Kapitalimin kurucusu Adam Smith, Rickardo, Hakson gibileri insanlık düşmanı bir ekonomik ve siyasi rejim türetmişler. Ardından gelenlerde bu rejimi sürdürmüşler.

Kapitalime, faşizme karşıt diye ortaya çıkan Diyalektik materyalizmde, kapitalizm gibi insanlık düşmanı olmuşlar. Hepsi sapkın kişilerin, insanlık düşmanlarının ortaya attığı kuram ve öğretiler, görüşlerdir.

Emperyalizm, Coğrafi keşiflerle başlamış. 18. Ve 19. Yüzyılda dünyaya egemen olmuştur. Emperyalizme karşı çıktığını, olduğunu söyleyen; solcular, komünistler, Kemalistler, sağcı milliyetçiler, dinciler- din satan akılsızlar, tam anlamı ile birer emperyalisttir. Sömürgeleştirmeye her yönü ile katkı sunmaktadırlar. Aslında hepsi işbirliği içindedirler.

Emperyalizme, sömürgeleştirmeye katkı sunan her birey, grup, siyasi parti, örgüt birer mankuttur. Tam anlamı ile birer mankutturlar.

Mankut; “Eski çağlarda Çinliler tarafından uygulanan bir akılsızlaştırma operasyonun adıdır. Kişi zamanla hafızasını kaybederek, bir robota, bilinçsiz köleye dönüştürülür.

Bu işlem şöyle yapılır: “ İnsanın başındaki tüm saçlar kazıtılarak, başı saçsız bırakılır. Saçsız kalan insan; güneş altına bırakılarak, aklının gitmesini, kullanılmaya açık hale gelmesi sağlanır.”

Bugün Çin’de siyasette komünizm uygulanır. Ekonomi sistemi ise kapitalizmdir. Despot, barbar, insanlık dışı bir devlet yönetimi bugünde devam etmektedir. En çok Çin’de bulunan Uygur Türklerin, Doğu Türkistanlıları mankut hale getirme çalışması yapılmaktadır. Müslüman Uygurların- İslam dininden koparılmaları için her türlü emperyalist, sömürgeleştirme yapılmaktadır. Sürgünler yapılmaktadır. 1,5 milyon kadar Uygur genci, ailelerinden alınarak, toplu halde tutulup, ideolojik ve siyasi beyin yıkama çalışması şu anda devam etmektedir. Tüm komünistler ve faşistler birer mankuttur.

Bu dünyayı yaşanmaz yapan, emperyalistlerle, Siyonistlerle, ideolojik ve felsefi sapkınlığı olan, insanlık dışı yaratıklardır. Her tülü çatışmayı, savaşı, kaosu hem çıkarırlar. Hem de körüklerler. Kızıştırırlar. Silah ve malzeme satarlar. Yok, edilen kentleri de yine kendileri yaparak, para kazanırlar. Yer altı ve yerüstü zenginliklerini alabildiğine sömürürler. Bu yüzden milyarlarca insan aç kalır. Açlıktan, hastalıktan, yokluktan ölür! Her zaman dünyanın farklı yerlerine, özellikle cahil cühela mankutların bulunduğu bölgelerde çatışma ve savaş çıkarırlar.

Bu savaş cepheleri şu anda şunlardır: “ Afganistan, Pakistan, Hindistan, Myanamr, Irak, Suriye, Yemen, Libya, Somalı, Filistin, Sudan ve dünyanın 69 bölgesinde şu anda savaş vardır. Afganistan savaşı 1979 yılından beri, tam 40 yıldır devam etmektedir.

Dünyanın farklı yerlerinde, 69 bölgede 822 terörist grup şu anda bu savaşları yapmaktadır. Sadece Suriye’de 2011 yılından beri, 8 yıldır 1,200 grup birbiri ile savaşmaktadır. Bu grupları 73 ülke maddi, manevi desteklemekte, savaşa katılmaktadır.

 Şu anda 850 milyon nüfusun yaşadığı 63 İslam ülkesinde veya bölgesinde savaş vardır. Mankutlar, emperyalizmin kışkırtması ile kudurmuş salyalı köpekler gibi birbiri ile savaşmaktadır. Savaşın içinde dinci din tüccarları, komünistler, aşırı sağcı milliyetçiler vardır. Kukla yöneticiler ve besleme devlet rejimleri de emperyalizme, sömürgecileşmeye katkı sağlamaktadır. Müslümanların elinden yer altı ve yerüstü zenginlerini almak, sömürmek ve İslamofobiyi gerçekleştirmek için daha çok kafasız, bilgisiz, bilinçsiz Müslümanlar birbiri ile savaştırılmaktadır. Müslüman dediğin adı Müslüman, kendinin İslam yaşantısı ile pek ilgisi olmayan, bilgisiz bilinçsiz mankutlardırlar.

Afrika’da savaş vardır. Kamerun, Angola, Etiyopya, Libya, Fas, Cezayir, Nijerya, Somalı, Sudan birbiri ile savaş halindedir. Burada daha çok dinci- din tüccarı, İslamcılar, emperyalizmin bilgisiz bilinçsiz köleleri olarak terör yapmaktadır. 10 kadar İslamcı dedikleri terör örgütü bu İslam ülkelerini mahvetmektedir.

Asya’da savaş ve çatışma vardır. Myanmar, Hindistan, Keşmir, Endonezya, Pakistan, Sri Lanka, Taylan terör ile yok olmakta, Kamboçya’da komünist terör yeni bitti. Myanmar’da devlete bağlı teröristler, Arakanlı Müslümanları yurtlarından sürdü.

Ortadoğu’da savaş hiç bitmedi. Osmanlı’dan koptuktan sonra yaptıkları zalimliğin karşılığını görmektedirler. Osmanlıya emperyalist derlerdi. Okullarında öyle okuturlardı. Şimdi emperyalistlerin Batılılar olduğunu anladılar mı, bilemem. Ama yine bizim Türklerin başına bela oldular. Ülkelerinden kaçan, ülkemize gelmektedir. Sanki Osmanlı yer altı, yerüstü zenginliklerini sömürdü. Anadolu’dan o çöllerde yaşayanları besledi. Ortadoğu, Afrika, Balkanlara binlerce sosyal ve kültürel sosyal tesisi yaptı. Ortadoğu’da İsrail ile Filistin, Irak ile Kürdistan, Yemen çok berbat haldedir. Sadece yardım edenleri bizleriz.

Avrupa’da aşırı ırkçı sağcı faşistlik, islamofobi hızla tırmanmaktadır. Avrupalı, Avrupa Parlamentosu, Avrupa Birliği adında birlik kurmasına rağmen, ayrılıkçılığın önüne geçememektedir. Fransa- Korsika, Moldova, Gürcistan, Makedonya, İngiltere, İrlanda, İskoçya, Çeçenistan, İspanya, Ukrayna’da ayrılıkçılık çatışmaları olmaktadır.

SSCB, 15 parçaya, bağımsız devlete bölündü. Yugoslavya 7 parçaya bölündü. Çekoslovakya 2 parçaya bölündü. Bu bölünmeler, 1991 yılında komünizmin yıkılmasından sonra oldu. Komünizm ile millet birbirine düşman olmuştu.

SSCB, 1917 Bolşevik- komünist devrimden sonra çevresindeki diğer milletleri, ülkeleri işgal etti. İşgal 1929 yılına kadar sürdü. Ama 1991 yılında işgal edilen, 15 ulus, SSCB devletinden ayrıldı. Sadece Rusya Federasyonu tek başına kaldı. Ama Rusya yine yayılmacı politika izlemektedir.

Habeşistan’ı iç savaşlarla 4 parçaya böldüler. Arapları, Osmanlıya karşı kışkırtıp, ayaklandırıp, 22 parçaya böldüler. Hala bölmeye çalışıyorlar. Emperyalist, sömürgeci barbar, dehşet saçan vahşiler, insanlığı hiçbir zaman rahat bırakmamışlar. “Emperyalistler, kendinden olmayan ülkeleri küçük parçalara bölerek, kendileri için sömürülecek, köle olarak kullanılacak, yutulacak lokma haline getirmeye çalışmaktadırlar.”

Filistin, toprakları üzerinde 14 Mayıs 1948 yılında İsrail Devleti kurduruldu. Şu anda Filistinliler, İsrail içinde katledilen köle durumundadır.

Suriye 2011 yılı Mart ayından beri iç savaş ve dış müdahalelerle yok edilmektedir. 73 ülke müdahale etmektedir.

Afganistan 1979 yılında SSCB- RUSYA işgaline uğradı. 2001 yılında da ABD ve NATO ve 50 ülkenin işgalindedir.

Libya’da 2011 yılından beri iç savaş ve dış müdahale devam etmektedir. Libya’ya 20 taneden fazla ülke saldırdı. İç savaş hala devam etmektedir.

Sudan, iki devlete ayrıldı. Askeri darbeler yapıldı. Halk perişandır.

Irak, 1991 yılında Amerika saldırısına uğradı. 2003 yılında işgal edildi. İşgale 34 ülke katıldı. Şu anda yine Amerika, İran’ı Irak üzerinden vurarak, iki ülkeyi de berbat etmeyi planlamış. 120 bin askeri Körfeze yığmıştır. Savaş gemileri, uçak gemileri körfezdedir.

Myanmar’da Arakan Müslümanlarına soykırım uygulamaktadır. 1 milyon Müslüman, yurtlarını terk ederek, Bangladeş’e geçti.

Somalı, Habeşistan’ın bir parçasıdır. ABD işgaline uğradı. İç savaş yaşadı. Dinci örgüt El Şebap terör yapmaktadır. Dinci dediğimiz, dindar değildir. Kullanılan din görümünde mankutlardır.

Yemen şu anda İran ve Suudi Arabistan kışkırtması ile iç savaştadır. 5 yıldır iç savaş devam etmektedir. İran, Şiileri, ABD ve Suudiler devleti tutarak, iç savaş çıkarmışlar. Emperyalistler de silah satmaktadırlar.

Venezüella’da Amerika, solcu hükümeti tanımayarak, bir kişiyi başkan ilan etti. Batılılarda Amerika’nın kölesi olarak kabul etti. Şu anda gerilim ve açlık had safhadadır.

Sri Lanka, Tamiller terör örgütü ile savaş halindedir.

1992-1995 yıllarında Yugoslavya, Azerbaycan, Çeçenistan saldırı altındaydı. Azerbaycan’ı Ermenistan işgal etti. Yugoslavya’da iç savaş, Çeçenistan ile Rusya arasında iç savaş vardı.

-          Asya’da 16 ülke, 179 grup çatışmakta, savaşmaktadır.

-          Avrupa’da 10 ülke, 82 grup sıcak noktalardır.

-          Amerika’da 7 ülke, 30 grup, sıcaklıktadır.

-          Afrika’da 30 ülke, 265 grup, çatışmaktadır. Emperyalistler, karanlık şer güçler, çıkarcılar; ahmak, cahil, bilinçsiz mankutları çatıştırmakta, savaştırmaktadır.

Orta Afrika Cumhuriyetinde Müslümanlar, Fransızların kışkırtması ile katledildi. Aynısı Ruanda’da yapıldı. İki ırk birbirine Fransa tarafından kırdırıldı. Bir yıl içinde 800 bin insan katlettirildi.

Mısır’da Müslümanlara darbe yapıldı.

Nijerya’da dinci Boko Haram örgütü katliamlar yapmaktadır. Aptal, salak, manyak, bilgisiz, bilinçsiz mankutlar işte böyle birbirine yok ettirilmektedir.

 69 ülkede 822 grup emperyalistler tarafından birbirine kırdırılmaktadır. Bu durumdan emperyalistler pek çok yönlü çıkar sağlamaktadır. Sömürü yapmaktadır. Bizim gibileri de emperyalistlerin berbat ettiklerini az da olsa iyileştirme yaptığımızdan, zayıf duruma düşmekteyiz. Yanı bu emperyalist katil katliamcı sömürgeci zalim gâvurlar, herkese zarar vermektedirler.

Türkiye’nin başına da daha çok sapkın sapıtmış cahil cühela solcuları, komünistleri bela edilmiştir. Her zaman solcu komünistler terör yaptılar. Hala her türlü solcu terör yapmaktadır. PKK gibi solcu Marksistler hem de bölücülük için terör yapmaktadır. Emperyalistlerin, Siyonistler, şer odakların bir numaralı malzemesi, aracı, gereci olarak kullanılmaktadırlar. Siyasi uzantıları da bu şer güçlerle işbirliği içindedir. Şu anda en büyük hedef halinde getirilen Türkiye’dir. Türkiye halledilirse, pek çok ülkeyi çok daha kolay sömürgeleştireceklerdir.

Terör örgütleri ve siyasi uzantıları tamamen birer emperyalizmin kölesi, şer odaklarının esiri, Siyonizm’in malzemesidir. Tam bir mal, eşek, it gibi kullanılmaktadırlar. Ama pek çoğu kullanıldığının bile farkında değil. Farkında olanlar ise kendini çıkar karşılığı satmışlardır.

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

site sağ üst köşeye bayrak ekle