banner468

 İnsan önce, öncelikle, ivedilikle çok iyi öğrenim, eğitim görmeli,  iyi yetişmeli. Eğitim almalı. Terbiye olmalı. İyileşmeli.  İlmin, bilimin, İslam dininin, fazilet değerlerinin nimetlerinden yararlanmalı. Örgün ve yaygın eğitim ile ilim, sanat, meslek, güzel ahlakı kazanım haline getirmeli. Hak, hukuk, doğruluk, adalet, dürüstlük, güzel ahlak, edep, hayâ, hakkaniyet sahibi olmalı. İffet değerlerini öğrenip, benimsemeli. İçselleştirip, özümsemeli. Özümseyip, ruha, kalbe, beyne nakşetmeli. Milli, manevi, ilmi, dini, evrensel tüm değerlerin sahibi olmalı. Vatan, millet, ümmet, insanlık, devlet, bayrak, bağımsızlık, özgürlük, iffet fazilet değerlerine sahip olup, yaşam tarzı etmeli. Allah’ın ve peygamberinin ilahi yolundan asla ayrılmamalı. Haktan, hakikatten, dinden, imandan, ilimden ayrılan, batılın pisliğinde bocalayıp, durur! Bazen de bu pisliğin çokluğunda telef olup, kaybolup, gider! İki dünyasını mahveder.

                Kendimizi çok doğru, dürüst, ilmi, güzel ve yüksek ahlak fazilet değerleri ile yetiştirmeli. Lider özellikli, çok maharetli, meziyetli, becerikli, yetenekli, liyakatli, işin ehli, yüksek ahlaklı uzman olarak yetişmeliyiz. Kariyer sahibi olmalıyız. Bir hayırlı, iyi, güzel, yararlı, önemli, değerli mutlaka işimiz, sanatımız, mesleğimiz olmalı. “İşleri ortak akıl kullanarak, ekip çalışması ile dosdoğru yapmalı. Yıkıcı olmamalı. Yap- bozda yapmamalı. Yapıcı, yapılandırıcı olmalıyız. Eskiyenleri yıkmaktan çok, onarmalı, hayata kazandırmalı. Hizmete açmalı.” Selçuklu, Osmanlı döneminde yapılanlar, hatta Bizans döneminde yapılanlar hala hayatta iken, bizler yaptıklarımızı 10-20-50 yılda yıkıp, tekrar yapmamız, israftır. “İsraf eden, iflas eder. İşleri önem sırasına göre yapmalı. İhtiyaç ve önem sırasına göre vasat hareket etmeli. Lüks, konfor, görkemli olmak için geleceği tüketmemeli.  

Lider özelikli olanlar; iyi, doğru, dürüst, ilmi yönetir. İyi bir lider ancak bilge samimi Müslüman’dan olur. Sapıktan, sapıtmıştan lider değil zalim olur. Dünya tarihine bakarsanız, bunu görürsünüz. Lider ekibi ile güçlüdür. Yasaklarla, hukukla, destekleyenleri ile uzmanlığı ile becerileriyle karizması ile doğru davranması ile güçlüdür. İyi bir lider aynı zamanda iyi bir yöneticidir. Lider üretkendir. Sempatiktir. Sevilendir. Paylaşandır. Misyon, vizyon sahibidir.

Lider güçlüdür. Gücünü halkından, ekibinden, doğruluğundan, dürüstlüğünden alır. Özgüven sahibidir. İkna etme, inandırıcı olması yeterlidir. Olumlu niyet, duygu, düşünce, davranışlara sahiptir. Çoklu zekâsını kullanır. Lider özellikli doğulduğu gibi liderlik öğrenebilinir. Liderlik özelliği olanlar başarılı olur. “Ama zalimden başarılı olma beklenilmez. Dünyanın tüm zalimleri lanetliktir. Sevilmez, sayılmaz, saygı duyulmaz. Gerçek bir lider özelliği göstermezler. Hiçbir zaman zalim, anti Müslüman kişiden esaslı, asıl bir lider hiç olmamıştır.

Lider çok farklı meziyetlere sahiptir. Onu anlayışı, güzel niteliği, iyi özelliği, olgunluğu olmayanlar anlayamazlar. Liderliğin temel ilkeleri, sıfatları vardır. Bir kişi halkına eziyet ediyorsa, ondanda lider olmaz. Bir Lenin, Stalin, Mao, Musolini, Adolf Hitler lider değil; zalim, katil, katliamcı katildir. “Yönetici ile lider arasında sıfat farkları vardır.” Liderde ilke, kural, kaide, düstur vardır. Öyle akla gelen gibi işler yapılmaz. İlmi davranılır. Sanat, hikmet ilkelerine uygun davranılır. Lider, halkı ile iyi iletişim, diyalog kurar. Engelleri kaldırır. Ülkeyi kalkındırır. İnsanlığı huzurlu, mutlu, rahat, refah içinde iki dünyada mutlu olacak şekilde hazırlar. İnsanlığa iki dünyasını kazandırır.

Liderin iletişim engeli yoktur. Teknik, ilmi, psikolojik, dil, örgüt olarak çok başarılı, hayırlı çalışmalar yapar. Zamanı iyi değerlendirir. Etkili olur. Disiplinli hareket eder. “İnsanların istenmeyen davranışlarını eğitim- öğretim ile iyileştirir.” Yasalara uymayanlara tolerans göstermez. Zalime tolerans göstermek; mazlumun, mağdurun hakkını ihlal etme olur. Her zaman misyon, vizyon ile zamanında tam dosdoğru, beceri ve yeteneklerle hareket eder. Lider etkilidir, ölçülüdür, dengelidir, hassastır. Yalanlarla, iftiralarla başa çıkabilecek güçtedir. “Batıl, sapıtmış kişilerden ne güzel yönetici ne de başarılı lider olmaktadır.” Liderlik, her şeyi ile dört dörtlük olmaktır. Etkinlikleri beğenilen olmaktır.

Lider kendini, ekibini, başkalarını geliştirir. Herkese verdiği rolün karşılığını bekler. Hesabını sorar. Başıboşluk oluşturmaz. Planlı programlı projeli hareket eder. İlmi, bilimsel, teknik, teknolojik davranır. Zamanın koşullarında her şeyin en üstününü kullanır. Lider soğukkanlıdır. Risk alır. Uzmandır. Farklılıkları idare eder. Arabulucudur. Beceriklidir. Kişisel ve ekip becerileri yüksektir. Problemleri çözer. Sorunlara çözüm, çare bulur. Çok yönlüdür. Kapsamlı, derinlemesine, geniş ufukla bakar. Yüksek standarttadır. Verimli, etkili, çok kaliteli, tüksek standartlı işler yapar. Sorumluluklarını yerine getirerek, yükselir. Şüphecidir. Olabilecekleri tahmin eder. Dirençlidir. Çoklu hareket eder. Engelleri aşar. Engele takıp, kalmaz. “Düştüğü yerden, kendi kalkar.” Çok bilgili, kültürlü, teknik kullanıcıdır.

Lider, özellikli, başarılı bilge yöneticilerle görev yapar. Sever, sayar, saygı duyar. Halk ile beraber olur. Hak ile davranır. Adildir, doğrudur, dürüsttür, sevecendir, babacandır. “Denetler, kontrol eder, denetleyeni de denetler, kontrol eder. Başıboş kimseyi bırakmaz.” Ekibini, örgütünü denetleme, kontrol etme, takıp etme üzerine yapılandırır. İyi bir lider aynı zamanda iyi bir yöneticidir. Ama iyi bir yönetici iyi bir lider olmayabilir.

Ülkemizdeki yöneticilerin lider özellikli olmayışları hizmette, yönetmede acizlik, zaaf, eksiklik oluşturmaktadır. Sığır güdemeyecek kadar beceriksiz olanlar, halka yönetici olmuşlar. Denetleme, kontrol yok. İşi, takıp yok. En ala aylık alırlar. Manda gibi binaların en üst katlarında döner koltuklarında döner, durular. Harman döverlerde kullanılan mandalara benzetmek, yararlarının olmayışları yönü ile yanlış karşılaştırma olur. Manda, öküz, at bir işe yarar. Hizmet eder. Bu gibileri hizmet bir tarafa zarar- ziyan vermektedir. Bu tiplerden bu devletimiz, aziz milletimiz kurtulmadıkça, halkımıza rahatlık olmayacaktır!

Lider yönlendirir. Ufku geniştir. Pek çok iş ile ilgilenir. Yanlış nerede varsa düzeltir. Aydınlatır. Güdüler. Moral verir. İlham verir. Yapıcıdır. Eşgüdümlü hareket eder. Gerektiğinde ödül gerektiğinde ceza verir. Hazırlıklı konuşur. Hazırlıksız konuşma ve iş yapmaz. Gaf etmez. Yanlış yapmaz. Yanılgıya düşmez. Çelişkili davranmaz. Halkın beğenisini kazanır. Misyon ve vizyonu çok üst derecelerdedir. Ekip çalışması ile işleri başarır. Takım çalışması yapar. Kaliteli, verimli, doğru işler yapar. Statükocu değildir. Çalışanlar tarafından, ekibi tarafından sevilir, saygı duyulur. Yandaşları ile kavga, gürültü, çekişme, itişme içinde olmaz. Aldığı kararlar muhatabını bağlar. Bağladığı için sorgusunu, hesabını sorar. Hakkı hakikati düşünerek, hesaplayarak, çekinmeden söyler ve yapar. Çelişki, karmaşıklı, bozucu, yıkıcı hareket etmez. Yapıcı, yapılandırıcı, geliştirici, yükseltici, refaha, huzura, mutluluğa eriştirici olur.

Lider, gerçekçi, ilmi, bilimsel davranır. İdealist olur. Realist olur. Geçmişten güç alarak, geleceği inşa eder. İyilikleri ileri götürür. En iyi yetiştirme, yapılandırma, geliştirme, öğretme yapar. Herkesin en güzel şekilde yetişmesini sağlar. Fitne, fesat, bozguncu, yıkıcı, sapıtmış, zalim kişilere zerre kadar fırsat vermez. Önlerini keser. Etkisiz, pasif hale sokar. Kararlı, tutarlı hareket eder. Şeytanın, şeytanlaşmışların hilelerini boşa çıkarır. Akılsız, geri zekâlı, insanlık, devlet, millet düşmanlarını diskalifiye eder.

İnsan dünyaya cahil, boş olarak gelir. Bu dünyada gelişir. Dünya yaşamını çok iyi değerlendirmeli. Zamanı etkili, verimli kullanmalı. Plansız programsız asla iş yapmamalı. Bilmediğimizi sorup, öğrenmeli. İyi bir eğitim ile olgun, yetenekli, becerikli, insanlıklı olunur. Bilgi aktarması ile insanları aydınlatır. Yeni bilgiler kazandırılır. Evrensel doğrularla hareket eder. Dili çok güzel kullanır. “Dindar olur. Dindar olmayandan adam gibi adam olmaz.” Milli, manevi, dini, ilmi değerlere sahip olur. İlim yanında güzel sanatlar konusunda, ekonomi konusunda da bilgili olur. Sosyal, sözel, sayısal, fen, teknik, teknoloji, din ilimlerinde üst düzeyde bilgili olur. Bilgi üretir ve bilgiyi kullanır.

Lider, konuşmalarında kaba, saçma, sersemlik içinde olmaz. Düşüncelerini en güzel dil ile aktarır. Tatlı dilli güler yüzlü, incitmeyicidir. İnsan sosyolojisini, psikolojisini bilerek hareket eder. Güzel ahlak ve yasalara, hukuku uyar. Kendine güvenir. Özgüvenlidir. Kendi ve başkaları ile barışıktır. Yeniliğe, ilme, dine açıktır. Öyle dinsiz imansız materyalist zorba cuntacılar gibi asla davranmaz. İdeolojik sapıklıkla, bozuk felsefeyle hareket etmez. İnsanları, kitleleri bilerek, tanıyarak hareket eder. İnsanları, toplumu tanımadan konuşma yapmaz. Yönetmeye kalkmaz.

Lider, bilgili, kültürlü, olumlu, sevecen, alçak gönüllü olur. Kibirli olandan lider değil; zalim, kendini beğenmiş, adi bir alçak olur! Zalimlerin, kibirlilerin dünyada yerleri olmadığı gibi ahirette de cehennemdedirler. Kendimizde eksiklik varsa bunu görmeli. Olumlu yönde hemen değişip, yenilenmeli. Değişmeyenler; kaba, moloz, yığın, geri, sevilmeyen, sayılmayan olur. Değişip, yenilenmeyenler, yok olmaya, geri kalıp, sevilmemeye mahkûmdur. Bizler ilerleyici, geliştirici, kalkındırıcı, yükseltici, barışı sağlayıcı, refahı artırıcı olmalıyız. Müslüman olmak da bunları gerektirir. Müslüman aşırılık, gerilik içinde olmaz, kalmaz. Her şeyin dosdoğrusunu vasat davranarak yapar. Müslüman, aşırılık, gerilik içinde olmaz. Dosdoğru orta yoldadır. İslam dini aşırılıkları da gerilikleri de reddeder. Hoş, has, hak, hakiki, sevimli, iyi, güzel, yararlı, dosdoğru olanı tercih eder ve önerir.

İyi liderler, iyi sistemler içinde yetişir. 1 milyarlık bir ülkede iyi bir lider yetişmemiş olabilir. Bugün dünyaya bakarsanız, 500 milyonluk, 1 milyarlık, 1,5 milyarlık ülkelerde bile bir lider yetişmemiş durumdadır. Şu anda ABD lideri çok berbat, haşat, perişan durumdadır. Ben 50 yıla yakın bir süreçte dünyayı izliyorum. Batılı ülkelerde iyi, güzel, değerli bir lider göremedim. Diğer Batılı ülkelerde de lider özellikli pek kişi bulunmamaktadır. Bir lider kalite, verim, etkili ve yararlı olma, beğenilme, çevresel koruma, sistemi iyileştirme yönü ile iyi bir lider olmalı. Eğitime – öğretime olumlu katkı sunmalı. Teknik, ilmi, insanı, siyasi, kültürel, öğretimsel, eğitimsel olarak yararlı etkileri görülmeli. Etkin olmalı. Etkili, yararlı olmalı. Halk ile iyi, güzel, doğru, yararlı etkileşim içine girmeli. Zararlı alışkanlıkları, bağımlılıkları, felsefi sapkınlıkları, ideolojik tutkuları olandan, iyi bir lider olmaz. İyi lider diyen, olur, ama gerçekte doğru bir lider değildir. Bugün hakkında batılında taraftarı vardır. Ama batıl olanlar; batıl, boş, çürük, zararlı, yararsız kişileri lider olarak görmektedir. İnsanların her biri farklıdır. Farklı yaklaşımlar içindedir. Bu dünyada iyinin de, gübrenin de alıcısı, beğenici vardır. Bu da unutulmamalı.

Lider, etkili, olumlu, yararlı, iyi, güzel, ilmi, sevilen, hak hakikat insanı olmalıdır. Hak hakikat olmayandan, değil lider olmak, bir nane olmaz. Yarar değil, zarar verir. Konuşması, düşüncesi, eylemeleri sapıkçadır. Amacı, hedefi, gayesi, çalışma, iş yapma süreci zarar verici olur. Yasal, hukuki işler yapmaz. Örgüt olarak sapıtır. Terör, anarşi, şiddet, bozgunculuk, katillik yapar, yaptırır. Sizler kimin nasıl, ne, niçin, nereden, hangi şekilde lider çıkacağını araştırmalarınızla öğreniniz. Ama önyargılı, peşin hükümlü, saplantılı olmayınız. Bugün on milyonların katili- katliamcısı Hitler, Lenin, Stalin, Mao’yu lider gören milyarlarca şaşırmış, sapıtmış, azmış, kaçık duruma düşmüş insan vardır. Bunlarda ne akıl, zekâ, sağduyu, mantık, makul olma, hakkaniyetli davranma vardır. Che Guavera, Apo, Fetö, Adnan Oktar gibilerin peşine takılıp, giden; canını mundar eden binlerce kişi vardır. Bunlarla yüz yüze, göz göze konuşuyoruz. Anlamıyorlar. Dünde Fetöcülükten öğretmenlikten atılan, cezaevine giren bir kişi ile görüştüm. Hala anlayamamış. Beyin, kalp kararmış, körelmiş, pislikle yıkanmış. Anlamazlar. Göremezler. Hakkı hakikati işitip, algılayamazlar. Algılayamamaktadırlar.

Liderlik davranışı göstermek çok farklı bir olaydır. Bir ülkede bir yeterli lider bile olmayabilir. Yüksek standartlı, iyi, verimli, kaliteli eğitim- öğretim, terbiye, güzel ahlak almış olanlardan lider olur. “Bu bir yaratılış ve eğitim ile oluşur. Sorumluluk, yükümlülük, ödev, görev duygusunu sahiplenme ile olur.” Liderlik etme, hak yolu- dosdoğru yolu gösterme, aynı zamanda bir hidayet işidir. Ama gaye, hedef hak özellikli olmalı.

Seçimlerde lider diye ortaya çıkanları görüyoruz. 20 gün önce 50 gün boyunca izledik. Lider, yönetici olma özelliği bir taraf; insan, olgun insan bile olamamışlar. Onlara da kendileri gibileri destek verdi. Lider ben merkezli olmaz. Diğerkâm olur. Hodkâm, sadist, narsis olmaz. Başarılı olan; ekibi, halkı ile birlikte olur. Lidere halk, hakça sahip çıkmalıdır. Komünistten, sosyalistten, solcudan, kapitalistten, şovenden, faşistten lider değil, yöneticide olmaz. Olmamaktadır.

Lider, hakkıyla, hakla hukukla bütünleşmeli. İnsan haklarına değer vermeli. Zalime haddini bildirmeli. İnsani, İslam’ı, evrensel, milli, manevi, dini, evrensel değerlere sahip olmalı. Adalet, hak, hukuk, doğruluk, dürüstlük, güzel ahlak, edep, hakkaniyet, hayâ, ar, edep, dostluk, özgüven, sorumluluk, maddi- manevi temizlik, yardımlaşma, paylaşma, sevgi, saygı, halk, hak değerlerine sahip olmalı. Vatan, millet, devlet, bayrak, bağımsızlık sevdalısı, âşıklısı olmalı. Liderliğini yaptığı topluma, insanlığa da bu değerleri benimsetip, özümsetmeli. Toplumu ilim, sanat, hikmet ile şekillendirmeli. Batılı def etmeli. Hakkı hakikati benimsemeli. Halkın önündeki engelleri kaldırıp, ilme erişmesi sağlanmalı.” İlim, İslam merkezli, peygamberimiz eksenli davranmalı. Aksi halde ne bir güzel lider ne de iyi bir yönetici olunur. Firavun, Nemrut, Zalim Haccaz, Lenin, Stalin, Mao, Che, Musolini, Hitler gibi bir zalim gâvur olunur. İki dünyasını harap eder. İnsanlığı, varlığı rahatsız eder. İnsanlık tarihine zalim olarak geçer.” Bu tip insanların hakkı hakikati istemelerini diliyorum. Allah cc. Hidayet nasip eder, inşallah.

Lider olmak için yaratılış özelliği olmalı. Mülayim, gevşek, tembel, sorumsuz, çelimsiz gibi aciziyet ve zaafları olan, iyi bir eğitim- öğretim almayan, sorumsuz kişilerden, bağımlı kişilerden lider de olmaz. İyi bir yöneticide olmaz. Lider, yaratılış itibarı ile üstün özellikli, dirayetli, öncü, dayanıklı, kendini, Rabbini, haddini, hududunu bilen olmalı. Ahlakı değerleri özümsemiş, içselleştirmiş, benimsemiş, hayat tarzı yapmış olmalı. Pek çok ilim dalından haberdar olmalı. Bir konuda en az uzman olmalı. Yönetmeyi bilmeli. Ahlak ilmini yaşam şekli, yapmalı. Bağımlılıkları olmamalı. Teorik ahlakı, ameli – eylemli ahlak olarak yaşamalı. Kendi çıkarını ileri sürmemeli. Sadece kendi toplumun çıkarını da batılılar, ABD gibi savunmamalı. İnsan olmalı. İnsanlığın sorunlarını da dert etmeli. İhtiraslı olmamalı. Kaprisli olmamalı. Kötü niyet taşımamalı. Aklı dosdoğru, ilim ile birlikte kullanmalı. Ortak akıl kullanmalı. Gerektiğinde danışmalı. Değerli, saygın, saygılı olmalı. Serserice, sokak ağzı ile konuşmamalı. Halkın önünde Ramazan günü su içmemeli. Ya da iftarda alkol ile sapıklar gibi oruç açmamalı. Bunu ülkemizde yapan pek çok siyasetçi oldu! Hepsi halkın, Hakk’ın gözünden düştü! Tepetaklak mundar gibi heba olup, gitti! Hakkın ve halkın değerlerine saygılı olmalı. Gidip de terörist sapık, zalim, katillerin yanında olmamalı. Onların ağzı ile konuşmamalı.

Lider, görev insanı olmalı. Değerlere, fazilet değerlerine, halka, Hakk’a sevdalı olmalı. Hakk tanımayan dinsiz, imansız, Allah tanımaz serseriden lider değil; zalim, gâvur olur. Bunlardan insanlık ve varlıklar çok çekti. “Dini samimiyetle, akıl ve ilimle yaşamalı. Vicdan, insaf sahibi olmalı. Görevi hakkıyla layıkıyla tam, eksiksiz yapılmalı.” Mutlaka denetleme, kontrol olmalı. Aylığı alıp, eşek gibi yatan olmamalı. Aylığın hakkını hakkıyla ödemeli. Vatan, millet, devlet, bayrak, değerler düşmanı olmamalı. Devletten, milletten beslenip, hainlik yapmamalı. Allah’ın ve milletin sevmediği işler içinde olmamalı. 3 -5- 15 milyon sapıtmış, serseriye uyup, serseri manyak gibi olmamalı.

Hakk’ın, hukukun verdiği tüm görev ve sorumluluklar yerine getirilmeli. Bir Sultan Alpaslan, Melikşah, Fatih, Yavuz, Kanuni, Erdoğan gibi olmalı. Olabilmeli. En azından bir Adnan Menderes, Turgut Özal gibi olabilmeli. Halkın yanında olmalı. Halka karşı olandan, liderde iyi yöneticide olmaz. Olmamaktadır. Halkı düşman bilenden, ancak zalim olur. Tarihe iyi insan olarak geçmez.

İnsanın tabiatı de eğitimi de lider yapmaya uygun olmalı. İşine devam etmeli. Sebat etmeli. Dayanıklı olmalı. Sorunların üstesinden gelmeli. İşbölümü yapmalı. Yetkiyi paylaştırmalı. Yükü azaltmalı. Mizaç, huy, karakter iyi olmalı. Alçak gönüllü, ağırbaşlı, ilmi konuşan olmalı. Yumuşak huylu olmalı. Ama düşmana karşı yumuşak olmamalı. Düşmanları her yönü ile tanımalı. Dostları tanımalı. Sabırlı olmalı. Edepli, güzel ahlaklı, ilimli, hikmetli, maharetli, yetenekli, becerikli olmalı. Emaneti korumalı. Asla hainler gibi ihanet eden alçak, kahpe, kancık, hilekâr, sahteci, satıcı, alçak olmamalı.

Lider, doğru söyler, dosdoğru konuşur. İffetlidir, namusludur, haram işlemez, günaha girmez. Kendini korur. Muttaki, takva, vera bilge Müslüman olur. Başkalarını iyileştirme yapar. Her yönü ile eğitime- öğretime, sanata, ilme, kültüre, tekniğe, teknolojiye değer verir ve yükseltir. Görev ve sorumluluklarını, yükümlülüklerini harfiyen yerine getirir. Hayatı güzel yapar. İki dünyada huzurlu olacak şekilde bilgi kazandırır. Başkaları ile düello içine girmez. Gıybet, dedikodu, tartışma, münakaşa, kavga, dövüş yapmaz. “Peygamberimiz gibi bir İslam, Kur’an ahlakına sahip olur.” Kıskanç, çekemezlik içinde olmaz. Koğuculuk yapmaz. Başkalarına gıpta eder, imrenir. Kendinin de başkaları gibi yükselme arzusu olur. Hırsızlık, dolandırıcık, çalma, kapma peşinde olamz. İyiliği, ihsanı kendine düstur ediniz. Hak hukuka dikkat eder. Kimsenin hak hukukunu çiğnemez. Adil ve hukuki davranır. Zalime tam hukuk uygular. Zalimi masumun, mazlumun başına bela etmez. Herkes hak ettiğini hukuki olarak eksiksiz görür.

Lider, adaletli, emanete rivayet eden, emaneti koruyandır. Böyle olmalıdır. Hırs, tema olmamalı. Devleti çağın gerektirdiği şekilde, en güzel biçimde yeniden yapılandırmalı. Toplumu her zaman en iyi şekilde yeniden ihya, icra etmeli. Harika, harikulade medeni toplum oluşturmalı. Toplum, insanlık, İslam, ilmi merkezli hayat sürdürmeli. Ahlak felsefesi olmalı. Basın ahlakı, İslam ahlakı, iş ahlakı, kurum ahlakı, ticaret ahlakı, tıp ahlakı, sosyal- kültürel ahlak, siyaset ahlakı, meslek ahlakı olmalı. Her yaşam alanında ahlak ve ilimle davranmalı.

Ahlak olmadan devlet, millet olmaz, olsa da yaşayamaz. Ahlaksız olan komünist toplum 50’den fazla ülkede ancak 20-40-50 yıl yaşayabildi. SSCB- Rusya en çok yaşatanı oldu. Orada da 1917- 1991 yılları arasında 94 yıl yaşadı. Tüm baskı, şiddet, dayatma, kısıtlamalara rağmen bu kadar yaşayabildi. Diğer dünyayı hiç göstermediler. Haberdar etmediler. Turist olarak göndermediler. Turist almadılar. Mağarada yaşar gibi ilkel yaşadılar. Ateizmi, dinsizliği, Allah tanımazlığı öğrettiler. Alkol ile uyuşturdular. Mabetleri yıktılar. Tarihi mabetleri bile dinamitle yıktılar.

 Dünya insanlık tarihinde komünizm kadar daha ilkel, katliam yapıcı bir yönetim şekli gelmemiştir.

 Faşizm kadar daha katledici, yok edici, insanlık düşmanı bir rejim de gelmemiştir.

“Faşizm, aynı zamanda materyalist- dinsiz imansız komünizmdir.”

“ Komünizm aynı zamanda faşizmdir. İkisi de benzer pisliklerdir.”

 Dünyanın en çok katliam yapan, her bir liderin katliamları 50 milyon insana ulaşan rejimler; faşizm ile komünizmdir.

Allah cc. Bu rejimleri ve koruyucu zalimlerini kahretsin inşallah. Herkes aklını başına almalı. Bu hain rejimlere, kurucularına, liderlerine aldanıp, kanmamalı. Aldanıp, onların bilinçsiz akılsız beyinsiz kölesi olmamalı. Bunlara uyanlar, kendi ülkelerine adilik, kahpelik, kancıklık, alçaklık, hainlik, düşmanlık yapmaktadır. Ona, buna uymamalı. Sadece doğru akıl, zekâ ile Kur’ân’a, sünnete, ilme ve bunları özümsemiş, benimsemiş, bilgelere, gerçek doğru âlimlere uymalı. Kurtuluş sadece buradadır. Diğerleri ateş, duman, cerahat- irin dolu iki dünya cehennemine götürmektedir! Bizden söylemesi!  

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

site sağ üst köşeye bayrak ekle