Seminerin açılış konuşmasını yapan Rize Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı  Ali Fuat Çakmakçı 19.10.2019 tarihli ve 30923 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 509 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile hayatımıza giren e-uygulamalar için zamanın daraldığını 01/01/2020 tarihinde uygulamaya girecek mükelleflerin şimdiden gerekli başvuruları yapması gerektiğini belirtti.

Başkan Çakmakçı: "Şu anda 86.054 E-Defter, 118.951 E-Fatura, 46.822 E-Arşiv Fatura, 5.819 E-SMMM mükellefi mevcutken satış hasılatının 5 milyon TL ye düşürülmesiyle bu sayıların en az 3 kat artacağı aşıklardır. Vergi mükellefleri arasında yapılan 30.000 TL vergi mükellefi olmayan kişilere yapılan satışların 5.000 TL olması halinde E-Arşiv düzenleme zorunluluğu getirilmesi düşünülerse basit usul mükellefler dahil bu sistem içerinde girmiştir.

Çakmakçı, bu düzenlemelerdeki amaç kayıt dışı ekonomi ile mücadele ve vergiye uyumun artırılmasıdır. Ayrıca sistemin genişletilmesi mükelleflerin hata yapma riskini azaltarak vergi zıyaı ve usulsüzlük cezası gibi bir çok cezai sorumluluğu kısmen azaltacaktır."

İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Yönetim Kurulu üyesi Halim Bursalı ise konuşmasınsa; 2020 yılının başında başlayacak bir çok uygulamada meslektaşlarımızın gerekli donanıma sahip olduğu ancak bu konularda mükelleflerin gerek altyapısı gerekse bilgi bakımından eksik olduğunu belirtti. Bu konuda Ticaret odalarının ve Esnaf odalarının mükelleflerin uygulamalara hazır olması adına çalışma yapması gerektiğini söyledi.

Seminerde İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Eğitim Müdürü İnçi ŞALCI 509 Sayılı VUK tebliğiyle uygulamaya girecek E-Uygulamalar hakkında bilgi verdi

Seminerde katılımcılara:

- E-Fatura uygulamasına geçme zorunluluğu bulunan mükelleflerin aynı zamanda e-Arşiv Fatura uygulamasına da geçmek zorunda olduğuna ilişkin düzenleme,

- E-ticaret paydaşı olan internet satış platformları, internet ortamında ilan yayınlayanlar ve internet reklam aracılarının e-Fatura ve e-Arşiv Fatura uygulamasına geçmek zorunda olduğuna ilişkin düzenleme,

- E- Arşiv Fatura uygulamasına dahil olmayan mükelleflerce, 1/1/2020 tarihinden itibaren düzenlenecek faturaların, vergiler dahil toplam tutarının 30 Bin TL’yi (vergi mükelleflerine düzenlenenler açısından vergiler dahil toplam tutarı 5 Bin TL’yi) aşması halinde, söz konusu faturaların, “e-Arşiv Fatura” olarak Başkanlıkça sunulan e-belge düzenleme portalı üzerinden düzenlenmesi zorunluluğu,

- Tüm serbest meslek erbaplarının (avukatlar, mali müşavirler, serbest çalışan doktorlar, mimarlar, mühendisler vb.) 2020 yılı Haziran ayından itibaren serbest meslek makbuzlarını e-Serbest Meslek Makbuzu olarak düzenlemesi zorunluluğu,

- Hal kayıt sistemi kapsamında sebze ve meyvelerin ticareti ile iştigal eden tüccar ve komisyoncuların 1/1/2020 tarihinden itibaren e-Fatura, e-Arşiv Fatura, e-İrsaliye, e-Müstahsil Makbuzu uygulamaları ile e-Defter uygulamalarına zorunlu olarak dahil olmalarına ilişkin düzenleme,

- Sigorta, emeklilik ve reasürans şirketlerinin Sigorta Poliçeleri ile Sigorta Komisyon Gider Belgelerini, bankaların dekont belgesini, yetkili döviz müesseselerinin de Döviz Alım-Satım belgelerini ve tüm mükelleflerce kullanılan Gider Pusulası belgesinin e-Belge olarak düzenlenebilmesi, 

- Akaryakıt istasyonları dahil olmak üzere EPDK’dan akaryakıt sektöründe faaliyette bulunmaya ilişkin lisans alan tüm mükelleflere Tebliğde öngörülen geçiş zamanlarında e-Fatura, eArşiv Fatura, e-İrsaliye ve e-Defter uygulamalarına geçiş zorunluluğu,

-Gübre takip sistemi kapsamında bulunan mükelleflerce gerçekleştirilen sistem kapsamındaki malların sevkinde e-İrsaliye kullanma zorunluluğu,

- Demir çelik sektöründe, madencilik alanında vergi kayıp ve kaçağını azaltmak ve sektörde haksız rekabeti engellemek amacıyla imalat, ihracat veya ithalat faaliyetinde bulunan mükelleflerin e-İrsaliye uygulamasına geçiş zorunluluğu,

E-Fatura uygulamasına dahil olan mükelleflerin çiftçilerden gerçekleştirdikleri zirai mahsul alımlarında kağıt ortamda düzenledikleri müstahsil makbuzlarının elektronik ortamda e-Müstahsil Makbuzu olarak düzenlenmesi zorunluluğu, 

konularında bilgi verildi.