VERGİ VE SGK BORÇLARINDA YAPILANDIRMA-MATRAH ARTIRIMI- KAYITLARIN DÜZELTİLMESİ VE VERGİ BARIŞI

Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Ali Fuat ÇAKMAKÇI 7143 Sayılı yasa ile getirilen Kamu alacakların Yapılandırılması, İşletmelerin Matrah Artırımı ve Vergi Barışı ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Çakmakçı Bilindiği üzere 7143 Sayılı “Vergi Ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun” 18 Mayıs 2018 tarihli ve 30425 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı ve yürüklüğe girdi.

7143 sayılı Kanun’da; vergi, gümrük ve sosyal güvenlik kurumu alacaklarının yeniden yapılandırılması, matrah artırımı, işletme kayıtlarının düzeltilmesi, vergi incelemesinde olan konuların dava yoluna gidilmeksizin çözümlenmesi, varlık barışı ve imar barışı düzenlemesine ilişkin hükümlere yer verilmektedir.

Bu yazımızda söz konusu Kanun’un vergi ve varlık barışına ilişkin düzenlemeleri ele alınmıştır.

1) Yeniden yapılandırma kapsamına giren alacaklar:

213 sayılı Vergi Usul Kanunu kapsamına giren vergiler ve vergi cezaları ile bunlara bağlı gecikme faizleri, gecikme zamları gibi fer’i alacaklar girmektedir. (31/3/2018 tarihinden sonra ödenmesi gereken gelir vergisi taksitleri ile gelir veya kurumlar vergisine mahsuben 2018 yılında ödenmesi gereken geçici vergi ve 2018 yılı için tahakkuk eden motorlu taşıtlar vergisi ikinci taksiti hariç).

Gümrük Kanunu ve ilgili diğer kanunlar kapsamında gümrük yükümlülüğü doğan ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığına bağlı tahsil daireleri tarafından 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre takip edilen gümrük vergileri, idari para cezaları, faizler, gecikme faizleri, gecikme zammı alacakları.

Sosyal güvenlik primi, emeklilik keseneği, işsizlik sigortası primi, SGDP, isteğe bağlı sigorta primleri ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zamları,

Askerlik Kanunu, Karayolları Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun, Milletvekili Seçimi Kanunu, Karayolları Trafik Kanunu, Mahallî İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun, Anayasa Değişikliklerinin Halkoyuna Sunulması Hakkında Kanun, Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanun, Karayolu Taşıma Kanunu, Nüfus Hizmetleri Kanunu, Karayolları Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ve Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun gereğince verilen idari para cezaları.

Belediyelerin idari para cezaları ile su, atık su, katı atık ücreti alacakları, büyükşehir belediyelerinin katı atık ücreti alacakları ile büyükşehir belediyelerine bağlı su ve kanalizasyon idarelerinin su ve atık su bedeli alacakları ile bu alacaklara bağlı faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer'i alacaklar.

2) Kanun’un kapsadığı dönem

Yapılandırmaya konu olacak alacaklar esas itibarıyla 31/03/2018 tarihi dikkate alınarak belirlenmiştir. 31/3/2018 tarihinden sonra ödenmesi gereken gelir vergisi taksitleri ile gelir veya kurumlar vergisine mahsuben 2018 yılında ödenmesi gereken geçici vergi ve 2018 yılı için tahakkuk eden motorlu taşıtlar vergisi ikinci taksiti Kanun kapsamı dışında tutulmuştur.

3) Kanun hükmünden yararlanma başvuru tarihleri

Kanun hükmünden yararlanmak için Kanun'un yayımlandığı tarihi izleyen ikinci ayın sonuna (Temmuz 2018) kadar ilgili kuruma başvurulması gerekmektedir.

Matrah ve vergi artırımı ile işletme kayıtlarının düzeltilmesi için Kanun'un yayımlandığı tarihi izleyen üçüncü ayın (Ağustos 2018) sonuna kadar başvuru yapılabilecektir.

Varlık Barışı için ise başvurular 30/11/2018 tarihine kadar yapılabilecektir.

Yine kanun kapsamında kesinleşmemiş, incelemesi devam eden ve yargı aşamasında bulunan kamu alacaklarına bir çok önemli kolaylıklar getirilmiştir.

Oda Başkanı Çakmakçı 7143 Sayılı Kanun’un 5 inci maddesinde matrah ve vergi artırımı düzenlenmiştir dedi .

Buna göre matrah artırımı; 2013, 2014, 2015, 2016 ve 2017 yıllarına ilişkin olarak gelir ve kurumlar vergisi ile katma değer vergisi ve bazı gelir ve kurumlar vergisi stopajları için yapılabilecektir.

Matrah ve vergi artırımında bulunmak isteyenler başvurularını 31 Ağustos 2018 tarihi mesai saati bitene kadar yapmak zorundadırlar.

Başvurular üzerine hesaplanan tutarlar, Eylül ayı başından itibaren tek seferde ödenebileceği gibi, istenirse başvuru sırasında azami altı eşit taksitte ödenmesi mümkündür.
 

Ayrıca, Kanuna göre; matrah ve vergi artırımında bulunanların bu vergileri, Kanunda öngörülen süre ve şekilde ödememeleri halinde artırım hükümlerinden yararlanma hakkı kaybedilecektir.

1- Kurumlar Vergisi Matrah Artırımı

Kurumlar vergisi matrah artırımı, tüm yıllar (2013, 2014, 2015, 2016 ve 2017) için yapılabileceği gibi istenilen yıl ya da yıllar için de yapılabilecektir.

Notlar:

Matrah artırımında bulunulan yıl için daha sonra vergi incelemesi ve cezalı tarhiyat yapılmayacaktır.

İlgili yıla ilişkin olarak verilen beyannamede matrah beyan edilmemişse, matrah oluşmamışsa ya da hiç beyanname verilmemişse yine Asgari Artırım Tutarları dikkate alınacaktır. Örneğin 2015 yılına ilişkin zarar beyan eden bir şirket bu yıla ilişkin belirlenen 40.701 TL Asgari Artırım Tutarını dikkate alacaktır.

Artırımında bulunulan yıllara ait zararların % 50’si, 2018 ve izleyen yıllar kârlarından mahsup edilebilecektir.

2- Gelir Vergisi Matrah Artırımı

Gelir vergisi matrah artırımına ilişkin özet tabloya aşağıda yer verilmiştir.

Ayrıca Gelir ve Kurumlar vergisi mükellefleri KDV, Stopaj vergileri ile ilgili matrah artırımında bulunabilirler.

Yine 7143 Sayılı Kanun’un 6 ncı maddesinde işletme kayıtlarının düzeltilmesi konusu düzenlenmiştir.

Bu düzenleme ile başvuranlara, belirli oranda bir vergi ödemeleri halinde herhangi bir vergi ve ceza uygulanmayacağına ilişkin düzenleme yapılmaktadır.

Buna göre;

İşletmede mevcut olduğu halde kayıtlarda yer almayan emtia, makine, teçhizat ve demirbaşlar,

Kayıtlarda yer aldığı halde işletmede bulunmayan mallar,

Kayıtlarda yer aldığı halde işletmede bulunmayan kasa mevcudu ve ortaklardan alacaklar

bu kapsamda fiili duruma uygun hale getirilebilecektir.

2) Yurt dışında bulunan varlıklar:

Yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarını, bu fıkradaki hükümler çerçevesinde, 30/11/2018 tarihine kadar Türkiye’deki banka veya aracı kuruma bildiren gerçek ve tüzel kişiler, söz konusu varlıkları serbestçe tasarruf edebileceklerdir.


Banka ve aracı kurumlar, kendilerine bildirilen varlıklara ilişkin olarak %2 oranında hesapladıkları vergiyi, 31/12/2018 tarihine kadar vergi sorumlusu sıfatıyla bir beyanname ile bağlı bulunduğu vergi dairesine beyan edecek ve aynı sürede ödeyeceklerdir.

Bildirilen varlıkların, bildirimin yapıldığı tarihten itibaren 3 ay içinde Türkiye’ye getirilmesi veya Türkiye’deki banka ya da aracı kurumlarda açılacak bir hesaba transfer edilmesi şarttır.

Çakmakçı son olarak 7143 Sayılı kanun tüm mükelleflerimiz için önem arz ettiği, her mükellefimiz işletmelerinin som mali verileri üzerinde Mali Müşavirleri meslek mensuplarımızla istişare ederek yapılması gerekenlerle ilgili çalışmalar yapmalıdır. Butun meslektaşlarımız kanunla ilgili yeterli donanıma sahip olduklarını belirterek kanunun mükelleflerimize hayırlar getirmesini dilerim. Dedi.